Dokumenti

                                                           APSTIPRINĀTS

ar Beverīnas novada pašvaldības

Brenguļu sākumskolas direktores

S.Kaufmanes rīkojumu Nr.20

27.08.2015.

 

 

Brenguļu sākumskolas PII iekšējās kārtības noteikumi

 

1.       Vispārīgie noteikumi.

1.1.             Brenguļu sākumskolas PII grupas (turpmāk tekstā - Iestāde) iekšējās kārtības noteikumi (nākamā tekstā - IKN) izstrādāti saskaņā ar LR Izglītības likuma 54.panta otro punktu, Vispārējās izglītības likuma, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, LR MK 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā veidā izglītojoša drošība izglītības iestādē un organizatoriskajā pasākumā” 6.Punktu, LR MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināšanā izglītojošā profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, LR MK 01.02.2011. noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kāda izglītības iestāde zina izglītību vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, un izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”.

1.2.             Noteikumi nosaka PII darba dienas gaitas iekšējo kārtību, kas saistoša personālam, audzēkņiem un viņu vecākiem.

1.3.             Piezīmes, kas nodrošina audzēkņu drošību un viņu tiesību ievērošanu, nosaka audzēkņu vecāku tiesības un pienākumus, atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

1.4.             Noteikumu ievērošana visiem audzēkņiem, audzēkņu vecākiem un personālam ir saistoša.

2.       Kārtība, kādā audzēkņu vecāka gadagājuma iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem.

2.1.             Jaunuzņemto audzēkņu vecāku tik iepazīstināti ar Iestādes IKN pirms audzēkņu uzsākšanas Iestādi. Audzēkņa vecāko (aizbildņi) pirmreizējo iepazīšanu ar IKN apstiprina ar parakstu.

2.2.            Atkārtotu iepazīšanos ar Iestādes IKN vecāki (aizbildņi) veic ik gadu grupas sapulcē, pēc iepazīšanās vecāks to ar parakstu apliecina, norādot datumu.

2.3.            Audzēkņu vecāku (aizbildņu) iepazīstināšanu ar IKN var veikt administrācijas pārstāvji, grupas pirmsskolas izglītības skolotājs vai īpaši nozīmēta atbildīgā persona.

3.      Iestādes darba organizācija.

3.1.            Iestādes uzņem bērnus 5 dienas nedēļā, darba laiks no 7.30 – 18.00.

3.2.            Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks tiek saīsināts par 1 stundu.

3.3.            Kārtību, kādā reģistrē izglītojamos Iestāde, nosaka šo noteikumu pielietojums Nr.1, kas izdots saskaņā ar MK not. Nr.89 no 01.02.2011. Ja bērns vecumā no 5 gadiem vairāk kā 3 dienas nav apmeklējis Iestādi un Iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu, Iestādei par to nekavējoties jāinformē attiecīgās pašvaldības institūcijas.

3.4.            Saskaņā ar Izglītības likuma 51. Pantu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. un 73. pantu, gadījumos, kad Iestādē radušās aizdomas par to, ka vecāki pret bērnu izturas vardarbīgi, Iestādei par to jāziņo sociālajam dienestam vai policijai. Ja tiek konstatēta situācija, ka ģimenē bērnam netiek nodrošināta atbilstoša aprūpe un audzināšana, Iestāde var vērsties sociālajā dienestā.

3.5.            Bērns, kurš apguvis 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanu mācību uzsākšanai sākumskolā programmu, vecākiem izsniedz izziņu iesniegšanai skolā, stājoties 1. klasē.

3.6.            Uz masu pasākumiem vai ekskursijā ārpus iestādes bērnus ved: ja izglītojamā vecāki ar savu parakstu apstiprinājuši piekrišanu par piedalīšanos tajos.

3.7.            Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību Iestādē nosaka šo noteikumu pielikums Nr.2, kas izdots saskaņā ar PII Iekšējiem datu aizsardzības noteikumiem.

3.8.            Uztura maksa mēnesī sastāda Ls 1,99 eiro (viens eiro, 99 centi): brokastis-0,28 centi, pusdienas-1,14 eiro, launags-0,57 centi.

3.9.            Saziņai, ierosinājumiem un pretenzijām izmantojamas arī e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

3.10.        Audzēkņa vecāku atbildība par IKN ievērošanu stājas spēkā no līguma parakstīšanas brīža ar Iestādi un ir spēkā līdz audzēkņa atskaitīšanai.

4.      Audzēkņu vecāku (aizbildņu) pienākumi.

4.1.            Iesniegt nepieciešamo dokumentāciju un informāciju par savu bērnu, par savu dzīvesvietu un sakaru līdzekļiem. Sniegt nepieciešamo informāciju par bērna attīstību konkrētajiem pedagogiem. (Audzēkņu personas dati tiek izmantoti personas identifikācijai valsts izglītības sistēmā (VIIS)).

4.2.            Audzēkņiem Iestādē jāierodas līdz 8.45. Ja bērns ir saslimis vai neapmeklēs iestādi kāda cita iemesla dēļ, vai arī ieradīsies ar nokavēšanos, par to jāinformē Iestādi līdz plkst. 8.30. Neinformējot Iestādi par bērna neierašanos, pirmā kavējuma diena ir jāapmaksā.

4.3.            No rīta vecākiem vai personai, kas bērnu atved, bērns ir jāieved grupā un personīgi jānodod pirmsskolas izglītības skolotājai vai skolotājas palīdzei, pretējā gadījumā Iestāde par bērnu atbildību nenes. Vedot projām no Iestādes – personīgi jāinformē par to pirmsskolas izglītības skolotāja vai skolotājas palīdze.

4.4.            Pēc bērna jāierodas līdz plkst. 18.00.

4.5.            Audzēkņus no Iestādes drīkst izņemt vecāki un viņu pilnvarotās personas (personāls ir informēts – vecāku iesniegumi). Bērnus nedrīkst izņemt personas reibuma stāvoklī, kā arī brāļi un māsas, kas jaunāki par 13 gadiem.

4.6.            Ja audzēknis nav apmeklējis Iestādi vairāk kā 3 dienas pēc kārtas, ierodoties Iestādē jāiesniedz ārsta zīme.

4.7.            Par plānotu ilgstošu (vairāk kā 3 dienas) Iestādes neapmeklēšanu attaisnojošu iemeslu dēļ (bērna veselības stāvoklis, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa, vecāku atvaļinājums, citi neparedzēti gadījumi) vecākiem (aizbildņiem) iepriekš rakstiski jāinformē Iestādes administrāciju.

4.8.            Pirms atvešanas uz Iestādi, vecāka pienākums ir pārliecināties par bērna veselības stāvokli. Ar klepu, iesnām, temperatūru, izsitumiem, kā arī ar vēdera sāpēm un diareju u.c. saslimšanām bērni iestādē netiek pieņemti.

4.9.            Ja audzēknis no Iestādes nosūtīts mājās medicīnisku iemeslu dēļ (paaugstināta temperatūra, vēdera sāpes, diareja, aizdomas par konjunktivītu u.c. saslimšanas simptomi), atsākt apmeklēt Iestādi drīkst tikai ar ārsta zīmi.

4.10.        Medikamentus Iestādē bērniem drīkst dot tikai tad, ja vecāki ir uzrādījuši ārsta apstiprinātu lietošanas recepti – nozīmējumu kā medikaments lietojams.

4.11.        Atvedot audzēkni uz iestādi, vecāki atbild par bērna ķermeņa higiēnu (tīrām ausī, kaklu, nagiem, galvu utt.)

4.12.        Vecākiem jāseko, lai:

                4.12.1.bērnu apģērbs būtu tīrs un ērts, atbilstošs laika apstākļiem un temperatūrai. Virsdrēbēm jābūt vieglām, ērtām, lai bērns

                          varētu brīvi kustēties un rotaļāties laukā.

                4.12.2.bērnam skapītī būtu rezerves apakšveļas komplekts, zeķubikses, ķemmīte, salvetes, ja nepieciešams, arī āra virsbiksēm.

                4.12.3.sporta nodarbībām nepieciešami apavi ar neslīdīgu zoli.

                4.12.4.vasaras sezonā bērniem būtu galvā cepurīte vai lakatiņš pret sauli.

                4.12.5.maiņas apavi būtu ērti, stabili. Ar stingru zoli.

     4.13.    Sadarboties ar pedagogiem bērna attīstības jautājumos.

     4.14.     Ar savu piemēru rādīt un mācīt bērniem:

                4.14.1.saudzīgi izturēties pret pirmsskolas mantu un teritoriju. Atlīdzināt zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas                    

                            rīcības rezultātā.

                4.12.2. ievērot Ceļu satiksmes noteikumus, pārvadājot bērnus automašīnā (vienmēr piesprādzētus autosēdeklī) un pārvietojoties        

                            kājām

    4.15.      Aizliegts:

                4.15.1. ikdienā ņemt saldumus un košļājamās gumijas, svētkos nest cienastam ātri bojājušos konditorijas izstrādājumus.

                4.15.2. Iestādē un tās teritorijā ienest bīstamus priekšmetus (sērkociņus, šķiltavas, asus priekšmetus, ķīmiskas vielas u.c.), sīkas       

                            un asas rotaļlietas, kas var radīt traumas.

                4.12.3. Iestādē un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, PII

                            telpās un teritorijā smēķēt.

                4.15.4. pieļaut savu mājdzīvnieku atrašanos Iestādes teritorijā.

5. Kārtība, kādā PII uzturas nepiederošas personas.

    5.1.      Nepiederošām personām uzturēšanās Iestādē nav atļauta. PII piederošas personas ir – pirmsskolas personāls, audzēkņi un viņu            

                vecāki un pilnvarotās personas.

    5.2.      Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties uzrāda dienesta apliecību un informē vadītāju vai dežūrējošo                   

                amatpersonu par savas ierašanās mērķi.

    5.3.      Sadarbības līguma ietvaros aicināto viesu, personu un ciemiņu uzņemšana tiek saskaņota ar Iestādes direktori.

 

    5.4.     Ja audzēkņu atvešana un izņemšana tiek uzticēta auklēm, guvernantēm vai citām personām, jābūt audzēkņa uzticēšanas pilnvarai un                

               direktores saskaņojumam.

Audzēkņu un audzēkņu vecāku (aizbildņu) tiesības

     6.1.      Audzēkņiem ir tiesības:

6.1.1. Apgūt valsts un pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības programmu un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu       

         sagatavošanu skolai izglītības programmu.

6.1.2. Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

6.1.3. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem ikdienā un Iestādes organizētajos pasākumos, aizsardzību no fiziskās un  

         psihiskās vardarbības, kā arī psiholoģiski labvēlīgu vidi.

6.1.4. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un  uzskatus, paust attieksmi, attīstīt spējas un

         intereses, ņemot vērā audzēkņa individualitāti.

    6.2.       Audzēkņu vecākiem (aizbildņiem) ir tiesības:

                          6.2.1. Atvest un izņemt bērnu no pirmsskolas, nodrošināt audzēkņa dalību nodarbībās,, kā arī nodrošināt bērna miega un  

                                 ēšanas regularitāti.

                       6.2.2. Iepriekš brīdinot pedagogu un saskaņojot ar skolas direktori iespējama audzēkņa ilgāka prombūtne (1 mēnesis),

                                 neapmeklējot Iestādi (saglabājot vietu).

                       6.2.3. Interesēties par bērna attīstību, saņemt konsultācijas no pirmsskolas pedagogiem, logopēda, mūzikas skolotāja viņu

                                 interesējošos jautājumos.

                       6.2.4. Izteikt priekšlikumus.

                       6.2.5. Piedalīties pirmsskolas vecāku aktivitātēs.

                       6.2.6. Piedalīties Iestādes padomes darbā.

6.      Audzēkņu vecāku (aizbildņu) atbildība par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

   7.1       Pārkāpumi tiek fiksēti pamatojoties uz Iestādes darbinieku rakstiskiem iesniegumiem Iestādes direktorei.

   7.2.      Direktore veic pārrunas ar vecākiem, kuri pārkāpuši IKN, nepieciešamības gadījumā izsakot rakstisku brīdinājumu.

   Šie noteikumi sastāv no 7 nodaļām. Šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir Pielikums Nr.1 : „Kārtība, kādā reģistrē PII audzēkņu neierašanos izglītības iestādē” un Pielikums Nr. 2 „Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība”.

Instrukcija

FOTOGRAFĒŠANAS, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

 
 

                   Kārtība nosaka fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību Beverīnas novada pirmsskolas izglītības grupā „Knīpas un knauķi”– saukta Iestāde), kas izdota saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5.,7.pantu, Civillikuma 177. pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.,9. pantu un ir saistoša Iestādes darbiniekiem, izglītojamo (turpmāk- bērns) likumiskajiem pārstāvjiem - vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk – vecāki) un trešajām personām, kas vēlas veikt minētās darbības Iestādē.

  

1.       Bērnu personu fotogrāfiju (attēlu) izmantošana ar/bez bērnu identificēšanas ar vārdu un uzvārdu Iestādes informatīvajos materiālos, interneta mājas lapā, avīzē, publiska to izmantošana Iestādes telpās vai kā citādi ir pieļaujama  ar vecāku rakstisku piekrišanu, kuru vecāks ar parakstu apliecinājis APLIECINĀJUMĀ „Par foto, video izvietošanu publiskā vidē” Jebkura informācijas un attēlu apstrāde notiek saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, ievērojot visas bērnu tiesības un apstrādes principus.

 2.     Iestādes  darbiniekiem  nav  atļauts ievietot bērnu fotogrāfijas, video, ja vecāks APLIECINĀJUMĀ  nav devis savu piekrišanu.

 3.       Iestādes darbiniekiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus bez atsevišķas saskaņošanas ar bērnu vecākiem:

       3.1.   ja tas nepieciešams izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā, pedagoģiskā procesa – nodarbības, pasākuma - analīzei,

       3.2.   saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5.punktu,

             3.2.1.     ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem – fotoizstādes, dokumentu (gadagrāmatas, grupas portfolio u.c.) noformēšanai,

 4.      Iestādes darbiniekiem atļauts veikt fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus, saskaņojot ar Iestādes vadītāju un bērnu vecākiem, studiju vai zinātniskiem pētījumiem.

5.        Bērnu vecākiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus grupu vai Iestādes pasākumos, saskaņojot to ar grupas skolotāju vai Iestādes vadītāju:

      5.1.   personiskām vajadzībām,

      5.2. grupas vajadzībām, ja vecāki par to vienojušies vecāku sapulcē.

 6. Citām personām atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanas vai audioierakstīšanas preses un masu mediju vai studiju un zinātniskās vajadzības, tikai ar Iestāžu vadītāju atļauju un rakstisku bērnu vecāku piekrišanu . Bērnu vecākiem tiek informēti par filmēšanas nolūku un tās veicēju.

 7. Aizliegts fotografēt bērnus neestētiskās pozās, pazemojošās situācijās, neapģērbtus.

 8. Iestādes darbiniekiem nav atļauts ievietot bērnu fotogrāfiju sociālajos tīklos bez vecāku piekrišanas.

9. Ar šo kārtību bērnu vecākiem tiek iepazīstināti kopā ar Iekšējās kārtības noteikumiem.

Režisors: S.Kaufmane